CeliakiForum nr 2 2016

Mängden gluten har betydelse

Barn som utvecklade celiaki hade ätit större mängder gluten mellan 9 och 24 månaders ålder än de som inte utvecklade celiaki. Resultaten är unika eftersom ingen tidigare har jämfört mängden dagligt glutenintag med framtida utveckling av celiaki.

Dietisten och doktoranden Carin Andrén Aronsson har lett studien som kommer att väga tungt när Livsmedelsverket uppdaterar sina rekommendationer om spädbarnskost hösten 2016. I studien
ingår 517 barn med genetisk risk att utveckla celiaki. Barnens glutenintag har registrerats vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av kostdagböcker. Även blodprover har tagits och sparats vid dessa tillfällen för att i efterhand, om och när barnet utvecklat celiaki, kunna följa stegringen av transglutaminas-antikroppar.
– Vi såg att de som låg på den högsta mängden gluten per dag också hade fått en tidigare och större stegring av antikroppar, säger Carin Andrén Aronsson.
Efter 24 månaders ålder konstaterades celiaki hos 146 barn med tunntarmsbiopsier. I jämförelse med friska barn (födda samma år, av samma kön och typ av ärftlighet för celiaki) hade barnen
med celiaki ätit större mängder gluten. Störst skillnad sågs vid jämförelsen när barnen var 12 månader. Då hade barnen med celiaki ätit 4,9 gram gluten per dag i mediantal. De friska barnens intag låg på 3,2.

I analyserna delar Carin Andrén Aronsson in mängden gluten i låg, medel och hög mängd gluten, där en hög mängd motsvarar mer än 5 gram och en låg mindre än 3,4 gram gluten om dagen. Fem gram gluten motsvarar tre normalstora brödskivor.
– Jag blev inte förvånad över resultatet. Om varken tidpunkten för glutenintroduktion eller amning har betydelse för celiaki, talar mycket för att mängden gluten spelar en stor roll, säger Carin Andrén Aronsson.
Nu ska hennes forskargrupp gå vidare och se om mängd gluten är en riskfaktor för celiaki även i åldersspannet 2 till 5 år samt bland barn i andra länder med annan spädbarnskost.
Hur känns det som forskare att veta att dina resultat kan komma att påverka Livsmedelsverkets kostråd till spädbarn?
– Det känns givetvis väldigt bra att den forskning man gör kan leda till en positiv påverkan på barns hälsa.


Studien i korthet

I studien ingick 517 barn med hög ärftlig risk att utveckla celiaki. Barnens intag av gluten följdes tills de var 2 år. Celiaki konstaterades (med tunntarmsbiopsi) hos 146 barn. Median-ålder för
celiakidiagnos var drygt 3 år med ett spann på 15 månader för den yngsta och 8 år för den äldsta. Barnen som utvecklade celiaki hade ätit större mängder gluten under sina två första levnadsår. I median hade barnen med celiaki ätit 4,9 gram gluten per dag. Motsvarande mängd hos de friska barnen var 3,2 gram gluten.