Forskningsfonden delar årligen ut bidrag till forskning som kan ge en ökad kunskap om celiaki.

Som forskare kan du ansöka om anslag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Alla ansökningar granskas av förbundets vetenskapliga råd, som består av läkare och dietister med specialistkompetens.  Även experter från våra nordiska grannländer granskar och bedömer ansökningarna.

Bedömningskriterier

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Din forskning kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Bidrag beviljas för forskning under ett år men det kan disponeras under tre år. Sker inte det återgår pengarna till fonden. Bidrag till resor beviljas ej om det inte är resor för att samla in data.
En förutsättning för beviljande av projekt med medicinska frågeställningar är att det finns tillstånd från etisk kommitté. I övrigt ska etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen följas.

Rapportering av resultat

En avstämningsrapport ska lämnas in senast 18 månader efter bidraget beviljades. Om medel inte förbrukats ska slutredovisning ske senast tre år efter att anslaget beviljats. I rapporten ska det framgå vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. En ekonomisk redovisning ska även bifogas.

Svenska Celiakiförbundet vill sprida så mycket information som möjligt om den forskning som pågår kring celiaki, och du som beviljas forskningsmedel kommer att bli intervjuad i vår medlemstidning CeliakiForum om din forskning.

 Ansökningshandlingar

Ansökningshandlingarna ska skickas till info@celiaki.se, samt i ett undertecknat originalexemplar i pappersform till: Svenska Celiakiförbundet, Blekingegatan 28, 118 56 Stockholm.

Sista ansökningsdag är 1 mars 2016. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Besked lämnas senast 15 juni 2016.

Er ansökan ska innehålla följande:

1  Ansökan pdf ladda ner och fyll i
2. Projektbeskrivning med bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och tidsplan. Skriven på svenska eller engelska, max 5 sidor.
3. Projektbudget
4. Meritförteckning för sökande, max 2 sidor:

  • uppgifter om utbildningar, examina
  • tidigare och nuvarande anställningsförhållanden
  • förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren

5. Aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller redogörelse för etiska överväganden.
6. Om projektet tidigare erhållit anslag från Celiakiförbundet ska en rapport samt ekonomisk redovisning bifogas (om sådan inte skickats in tidigare).