Svenska Celiakiförbundets forskningsfond CELIAKIFONDEN delar årligen ut forskningsmedel för att öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Under de senaste åren har mellan 200 000 och 400 000 kr delats ut per år till viktig forskning om celiaki. Forskare kan varje år ansöka om medel från fonden.

Årets utlysning öppnade den 26 juni 2023 och har sista ansökningsdag 23 augusti.

Alla ansökningar som inkommer granskas av förbundets vetenskapliga råd, som består av disputerade läkare och dietister med specialistkompetens. Även externa internationella experter granskar och bedömer ansökningarna.

 

Ansök om forskningsmedel

Ladda ner ansökningsformulär till CELIAKIFONDEN 2023 som även innehåller mer information, bland annat om hur ansökan ska utformas.

 

Beviljade forskningsprojekt

Läs här om tidigare beviljade forskningsansökningar.

Vilken forskning kan beviljas medel från Celiakifonden?

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Din forskning kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas, eller hur samhället bättre kan ge sitt stöd till människor med celiaki.

Disponeringstid för beviljade medel

Bidrag beviljas för forskning under ett år men beviljade medel kan disponeras under tre år. Sker inte det återgår pengarna till fonden. Bidrag till resor beviljas ej om det inte är resor för att samla in data.

Etiska överväganden

En förutsättning för beviljande av projekt med medicinska frågeställningar är att det finns tillstånd från etisk kommitté. I övrigt ska etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen följas.

Bedömningskriterier

Ansökan kommer att bedömas mot nedan uppräknade kriterier. Märk väl att alla kriterier inte är tillämpliga för alla sorters ansökningar, skriv därför en kort kommentar i ansökan om någon av kriterierna inte är tillämpliga för just din ansökan.

Genomförbarhet – Om och hur ansökan beskriver projektets genomförande och ekonomi på ett relevant och förtroendeingivande sätt. Om projektet bedöms genomförbart med relevanta medel och tidsram.
Originalitet – Hur projektet i viktiga delar är nyskapande eller anses kunna bidra med ny kunskap.
Vetenskaplig kvalitet – Ansökan och projektets vetenskapliga kvalitet, relation till befintlig vetenskap.
Klinisk relevans – Hur projektet bedöms kunna bidra till den kliniska verksamheten.
Patientnytta – Hur projektet bedöms leda fram till direkt eller indirekt patientnytta.
Kommunikation av forskningsresultat – Hur forskningsresultaten kommer att kunna kommuniceras med det omgivande samhället och särskilt SCF:s medlemmar.

Rapportering av resultat

En avstämningsrapport skickas in senast 2 år efter att anslaget beviljats, inklusive ekonomisk redovisning. Publicerade artiklar gällande studier som SCF bidragit med medel till skickas fortlöpande till [email protected]. Om medel inte förbrukats ska slutredovisning ske senast tre år efter att anslaget beviljats. I rapporten ska det framgå vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. En ekonomisk redovisning ska även bifogas.

Svenska Celiakiförbundet vill sprida så mycket information som möjligt om den forskning som pågår kring celiaki, och du som beviljas forskningsmedel kan komma att bli intervjuad i vår medlemstidning CeliakiForum om din forskning.

 


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Svenska Celiakiförbundet är även medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.