I Svenska Celiakiförbundets stadgar regleras bl.a. vad som gäller för ändamål, styrelse, årsmöte och medlemskap inom vår organisation.

Nuvarande stadgar:

Förbundsstadgar

Normalstadgar-för-celiakiförening-2020 pdf
Normalstadgar-för-celiakiförening-2020 word

Normalstadgar-för-distriktsförening-2020 pdf
Normalstadgar-för-distriktsförening-2020 word


§ 1 Ändamål och verksamhet

Svenska Celiakiförbundet (Förbundet) är en rikstäckande intresseorganisation i Sverige för personer med sjukdomen celiaki (glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis), för personer med laktosintolerans, samt för personer intresserade av dessa diagnoser.

Svenska Celiakiförbundet har till ändamål att påverka samhället så att personer med sjukdomen celiaki  glutenintolerans) eller hudceliaki (Dermatitis Herpetiformis) och för personer med laktosintolerans får
samma levnadsvillkor och funktionsrätt i samhället som andra, öka kunskapen om och förståelsen för sjukdomen celiaki, stödja forskning med anknytning till celiaki, samt verka för att aktiva Celiakiföreningar finns i hela
landet och att samarbeta med och stödja dessa. Hur Förbundet främjar sitt ändamål anges i verksamhetsplanen, som antas av förbundsstämman.


Organisationen

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Till förbundsstämman skickar föreningarna och ungdomsförbundet ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer


Här hittar du kontaktuppgifter till oss på kansliet

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige