Valberedningen ska arbeta fram förslag på förbundsstyrelse och revisorer till nästa stämma.

Svenska Celiakiförbundet skall ha en valberedning som representerar förbundets medlemmar.

Förbundsstämman skall utse valberedningens ledamöter. Valberedningen väljer inom sig en av ledamöterna till sammankallande. Styrelseledamöter eller generalsekreterare skall inte vara ledamot av valberedningen. Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av tre ledamöter. Mandattiden för valberedningens ledamöter är två år.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att nominera personer eller sig själv till dessa förtroendeuppdrag.

Valberedningen är förbundsstämmans organ för beredning av förbundsstämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för förbundsstämmans behandling av dessa ärenden.

Nomineringar skickas till valberedningen. Sista nomineringsdag är 1 februari.

Valberedningens sammansättning efter 2019 års stämma:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämman hålls vartannat år före sista maj.

Till förbundsstämman skickar föreningarna och ungdomsförbundet ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till [email protected]

Valberedningsinstruktion


Här hittar du kontaktuppgifter till oss på kansliet

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige