Två olika vetenskapliga studier tilldelades 2015 medel ur Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Båda projekten ska titta närmare på sambanden mellan celiaki och tarmens bakterieflora.

Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, tilldelas 2015,  200 000 kronor för att studera tarmbakteriefloran hos barn.

– Barn med celiaki har en annan tarmflora än friska individer. Syftet med den här studien är att ta reda på om den rubbade tarmfloran är konsekvensen av en sjuk tarm eller om tarmfloran har med själva uppkomsten av celiaki att göra, säger Daniel Agardh.

Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet, tilldelas 2015,  100 000 kronor för att analysera hur celler i tarmen reagerar på gluten och tunntarmens bakterieflora.

– Syftet är att förstå vilka faktorer som startar skadan i patientens tarm. En förutsättning för att kunna bota och förebygga celiaki är att vi förstår vad som ligger bakom sjukdomens uppkomst och mekanism, säger Marie-Louise Hammarström.


Här kan du läsa om några av de forskare som fått medel ur vår forskningsfond till sitt arbete, porträtterade i vår medlemstidning CeliakiForum.


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen.

Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod. Koden fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Rapporten publiceras varje år på vår hemsida.