Carin Andrén Aronsson tilldelades 150 000 kronor för att undersöka om glutenfri kost eller glutenreducerad kost kan användas för att minska risken för att utveckla celiaki hos barn i projektet Koststrategier för att förhindra celiaki. Projektet finansierades även 2020 av Celiakifonden.

Anna Myleus tilldelades 150 000 kronor för en kvalitativ studie med fokus på livskvalitet för celiakipatienter. I projektet ska patienters upplevelser och erfarenheter av vården, särskilt skillnaden mellan pediatrik och vuxenvård undersökas. Hur upplever patienterna övergången till vuxensjukvården? Projektet heter Celiaki hos unga vuxna och deras perspektiv på behandling och uppföljning i primärvården – en kvalitativ studie.

Celiakiarbetsgruppen inom Barnläkarföreningen tilldelades 75 000 kronor för att utveckla och implementera ett nationellt kvalitetsregister för barn med celiaki. Kvalitetsregistret ska ge kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och vad som kan förbättras. Ett av målen med registret är att bidra till att vården ska vara jämlik.


Här kan du läsa om några av de forskare som fått medel ur vår forskningsfond till sitt arbete, porträtterade i vår medlemstidning CeliakiForum.


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen.

Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges  kvalitetskod. Koden fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Rapporten publiceras varje år på vår hemsida.