Översiktsartikel från Läkartidningen nr 11 – 2014
Vetenskaplig artikel om celiaki ur Läkartidningen

Nationella riktlinjer för vuxna med celiaki 2013
Nationella riktlinjer för handläggning av celiaki hos vuxna, utarbetat av läkare på uppdrag  av Svenska Gastroenterologisk Förenings styrelse.

Aktuell översikt och vårdprogram för barn och ungdomar
Vårdprogram för celiaki hos barn och ungdomar, utarbetat av läkare i Arbetsgruppen för celiaki som är utsedd av Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) inom Svenska Barnläkarföreningen.

Läs om forskning om celiaki:

Columbia University har ett av USA:s största centrum för celiakiforskning.

Mayo clinic är ett stort amerikanskt celiakicentrum.

International Celiac Disease Symposium (ICDS) är ett internationellt vetenskapligt möte som hålls vartannat år på olika platser i världen.  År 2017 hålls ICDS-mötet i i New Delhi, Indien.