Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2007 beviljat anslag till två forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Bo Tjellström

m.fl. fick 2007 fortsatt ekonomiskt stöd på 50.000 kr för att slutföra sin forskning kring tarmbakterieflorans betydelse för uppkomsten av celiaki (glutenintolerans). De frågeställningar man har inom projektet är bland andra om tarmflorans metabola funktioner hos barn skiljer sig från friska kontroller, om det är skillnad mellan yngre och äldre barn och kan man i fortsatta studier genom att modifiera tarmfloran förebygga celiaki?

Agneta Hörnell

Blev 2007 beviljad 50.000 kr. Agneta leder ett delprojekt vid Umeå Universitet inom den större studien ETICS. Delprojektet heter ”ETICS – kost. Matvanor hos barn som screenats för celiaki.” De barn som har lämnat positiva blodprov i ETICS-studien samt fyra kontroller ska få fylla i en kostenkät. Där frågar man om barnens matvanor och de ska ange hur ofta och i vilken omfattning de har ätit av olika livsmedel och man fokuserar då framförallt på gluteninnehållande livsmedel. Till sin hjälp finns Matmallen, ett bildmaterial som visar hur stora olika mängder livsmedel ser ut.

Läs mer om celiaki på 1177

Läs mer om beviljade forskningsansökningar här


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva celiakiforskningen framåt.

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.