Svenska Celiakiförbundets forskningsfond CELIAKIFONDEN delar ut medel till forskning som kan ge ökad kunskap om sjukdomen celiaki. Förra året delades totalt 300 000 kr ut till tre olika forskningsprojekt. Forskare kan varje år ansöka om medel från fonden.

Årets utlysning öppnade 18 juni 2019 2019 och sista ansökningsdag är 25 augusti 2019.

Alla ansökningar som inkommer granskas av förbundets vetenskapliga råd, som består av läkare och dietister med specialistkompetens. Även experter från våra nordiska grannländer granskar och bedömer ansökningarna.

Läs här om tidigare beviljade forskningsansökningar.

Vilken forskning kan beviljas medel från Celiakifonden?
Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Din forskning kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Disponeringstid för beviljade medel
Bidrag beviljas för forskning under ett år men beviljade medel kan disponeras under tre år. Sker inte det återgår pengarna till fonden. Bidrag till resor beviljas ej om det inte är resor för att samla in data.

Etiska överväganden
En förutsättning för beviljande av projekt med medicinska frågeställningar är att det finns tillstånd från etisk kommitté. I övrigt ska etiska principer enligt Helsingforsdeklarationen följas.

Bedömningskriterier
Ansökan kommer att bedömas mot nedan uppräknade kriterier. Märk väl att alla kriterier inte är tillämpliga för alla sorters ansökningar, skriv därför en kort kommentar i ansökan om någon av kriterierna inte är tillämpliga för just din ansökan.

Genomförbarhet – Om och hur ansökan beskriver projektets genomförande och ekonomi på ett relevant och förtroendeingivande sätt. Om projektet bedöms genomförbart med relevanta medel och tidsram.
Originalitet – Hur projektet i viktiga delar är nyskapande eller anses kunna bidra med ny kunskap.
Vetenskaplig kvalitet – Ansökan och projektets vetenskapliga kvalitet, relation till befintlig vetenskap.
Klinisk relevans – Hur projektet bedöms kunna bidra till den kliniska verksamheten.
Patientnytta – Hur projektet bedöms leda fram till direkt eller indirekt patientnytta.
Kommunikation av forskningsresultat – Hur forskningsresultaten kommer att kunna kommuniceras med det omgivande samhället och särskilt SCF:s medlemmar.

 

Rapportering av resultat
En avstämningsrapport skickas in senast 2 år efter att anslaget beviljats, inklusive ekonomisk redovisning. Publicerade artiklar gällande studier som SCF bidragit med medel till skickas fortlöpande till [email protected]. Om medel inte förbrukats ska slutredovisning ske senast tre år efter att anslaget beviljats. I rapporten ska det framgå vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. En ekonomisk redovisning ska även bifogas.

Svenska Celiakiförbundet vill sprida så mycket information som möjligt om den forskning som pågår kring celiaki, och du som beviljas forskningsmedel kommer att bli intervjuad i vår medlemstidning CeliakiForum om din forskning.

Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingarna ska skickas till [email protected]

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2019. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Besked lämnas efter den 11 oktober 2019.

Eventuella frågor angående ansökningar mejlas till [email protected]

Ansökan ska innehålla följande:
Ansökningsformulär PDF – ladda ner och fyll i. (Ska innehålla sammanfattning på svenska respektive engelska på max 2000 tecken.)
Projektbeskrivning med bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och tidsplan. Skriven på engelska, max 6 sidor.
Projektbudget, max 1 sida.
Meritförteckning för sökande, max 2 sidor, innehållande: uppgifter om utbildningar, examina
tidigare och nuvarande anställningsförhållanden, förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren.
Aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller redogörelse för etiska överväganden.
Om projektet tidigare erhållit anslag från Celiakiförbundet ska en rapport samt ekonomisk redovisning bifogas (om sådan inte skickats in tidigare).

Välkommen med din ansökan, senast 25 augusti 2019!