Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond öppnar den 30 januari 2018 årets utlysning av forskningsbidrag för svensk celiakiforskning. Sista ansökningsdag är 1 mars 2018.

Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond bidrar årligen med medel till svensk forskning som ökar kunskapen om celiaki, som bedrivs vid universitet/högskolor och inom vården. De senaste åren har bidrag delats ut med runt 500 000 SEK årligen.

Forskningsfonden stödjer svensk celiakiforskning

För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Ansökan bedöms utifrån dess genomförbarhet, originalitet, vetenskapliga kvalitet, kliniska relevans, patientnytta och kommunikation av forskningsresultaten.

Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna bedömer inkomna ansökningar.

För mer information och ansökan

Här finns ansökningsformulär med instruktioner för ansökan.

Ansökan skickas till: [email protected] senast 1 mars 2018. Frågor skickas till samma adress.

Resultatredovisning

En avstämningsrapport skickas in senast 2 år efter att anslaget beviljats, inklusive ekonomisk redovisning. Publicerade artiklar gällande studier som SCF bidragit med medel till skickas fortlöpande till [email protected]. Om medel inte förbrukats ska slutredovisning ske senast tre år efter att anslaget beviljats. I rapporten ska det framgå vad som gjorts och vilka resultat som uppnåtts. En ekonomisk redovisning ska även bifogas.

Svenska Celiakiförbundet vill sprida så mycket information som möjligt om den forskning som pågår kring celiaki, och du som beviljas forskningsmedel kommer att bli intervjuad i vår medlemstidning CeliakiForum om din forskning.