Just nu pågår en stadgeöversyn inom Svenska Celiakiförbundet. Beslut om stadgarna ska fattas vid förbundsstämman i maj 2017, samt vid stämman 2018.

Förbundsstämman 2015 beslutade att en stadgerevision skulle göras. Nuvarande förbundsstyrelse har utnämnt en stadgegrupp som håller i arbetet med stadgerevisionen. Stadgegruppen leds av vice förbundsordförande Jonas Gombrii.

Beslut om stadgarna ska fattas vid förbundsstämman i maj 2017, samt vid stämman 2018. Enligt förbundets gällande stadgar så kan tillägg och ändringar i stadgarna endast fattas av två ordinarie förbundsstämmor där enkel majoritet har beslutat om ändring. För att ändring av stadgarna ska genomföras krävs det alltså även beslut om detta vid förbundsstämmorna både år 2017 och 2018.

STADGAR FÖR SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET antagna (första läsningen) vid förbundsstämman 2017

Här finns bakgrund och förklaringar till de föreslagna förändringarna i stadgeförslaget.

Läs här om allmän information om stadgar för ideella föreningar.

Stadgerevisionsprocessen inom SCF 2016/2017:

Stadgegruppen har löpande utarbetat stadgeförslag, och har bland annat inhämtat information och synpunkter från andra organisationer, personal på SCF:s kansli, ABF, förbundets revisorer samt revisionsföretaget Grant Thornton.

Ordförandemöten där alla ordföranden inbjudits för att informeras och diskutera kring stadgearbetet har hållits via webinarium på videolänk.

Vid ordförandemötet den 7 november 2016  presenterade stadgegruppen de övergripande områden som stadgerevisionen fokuserar på, samt förslag till ändrade stadgar (kallat version 0.7).

Övergripande förslag till ändringar i stadgarna 

Utkast förslag till ändrade stadgar version 0.7

Efter detta ordförandemöte sammanställde stadgegruppen de frågor kring stadgerevisionen som framkom vid mötet, och besvarade dem skriftligt.

Frågor och svar från föreningsordföranden

Vid nästa ordförandemöte den 5 december 2016  beslutades att ett antal föreningar (Skaraborg, Västerbotten, Östergötland, Skåne, Södermanland och Dalarna.) bildar en referensgrupp.

Måndagen 19 december genomfördes ett videomöte med referensgruppen. Syftet med mötet var att gå igenom alla förslag på formuleringar som kommit in. Resultatet blev en ny version av stadgeförslag som vi kallar version 0.8.

Den 20 december till den 3 januari gick referensgruppen igenom  version 0.8. Under den perioden värderade medlemmarna i referensgruppen de olika förslagen som vi kommit fram till på mötet 19/12 och föreslog sedan de bästa formuleringarna. Ett videomöte för referensgruppen hölls onsdag 4 januari kl 20-22. Syftet med detta möte var att besluta om de bästa formuleringarna i stadgeförslaget. Mötet resulterade i version 0.9 som sedan skickades på remiss.

9 januari 2017 skickades remissförslaget gällande förbundsstadgarna ut till alla läns och lokalföreningar. Remisstiden pågick till den 31 januari 2017. Fjorton remissvar har inkommit från tjugo föreningar. 

(Stadgeförslaget gick på remiss till alla läns och lokalföreningar samt SCUF och även till SCF:s kansli, revisorer, valberedningen, licensieringsansvarig Jesper Lindström samt Jenny Ryltenius, chefredaktör CeliakiForum.)

Här finns förslaget till Normalstadgar för Celiakiförening inom Svenska Celiakiförbundet, som skickades ut på remiss till alla föreningar samt övriga remissmottagare den 13 januari. Remissförslaget för Normalstadgar för Celiakiförening togs fram i samråd med Skaraborgs lokalförening. Remisstiden avslutades även i detta fall 31 januari 2017.

Nytt möte med referensgruppen hölls måndag 27 februari kl 20.00 – 22.00.

Den version av stadgeförslaget som vi tog fram efter den 27 februari skickas med i stämmohandlingarna för att beslutas på stämman 2017. Inför stämman tar varje förening ställning hur deras ombud ska rösta vid stämman gällande presenterat stadgeförslag.

Om du har frågor angående stadgerevisionen eller förslagen så var vänlig mejla [email protected]