I september fyllde min son 16 år och nu säger dietisten att vi inte får hämta ut glutenfri mat på apoteket längre. Läkemedel är ju gratis för barn under 18 år så jag undrar om detta verkligen stämmer?
SOFIA G


I svensk lag finns en särskild subvention för barn under 16 år, där glutenfri mat kan skrivas ut på recept. När lagen skrevs, på 70-talet, såg samhället annorlunda ut. Det var till exempel mycket vanligare att man började jobba som 16-åring. I dag är det ytterst ovanligt. Det finns däremot inget som hindrar regionerna att låta subventionen omfatta även barn mellan 16 och 18 och i några har man valt att göra så.
.


Men som du Sofia just har noterat har vissa regioner, som den du bor i, valt att ta bort subventionen efter 16 år. Som Svenska Celiakiförbundet ser det finns det ingen som helst anledning för regionerna att inte ge subvention till alla barn med celiaki, och lagen hindrar som sagt inte detta. Att det är helt upp till ”regionernas goda vilja” att låta barn få glutenfritt på recept är inte acceptabelt.
.


Den bild jag har fått, efter att ha läst igenom beslutsunderlagen från flera regioner, är att de som får i uppdrag att se över vilka bidrag som ska ges, saknar kunskap om celiaki. I beslutsunderlagen har ingen riskanalys gjorts och man har inte tagit någon hänsyn till hur förändringen påverkar dem som subventionen riktar sig mot. Min tolkning är att glutenfri mat låter som en enkel och oproblematisk post att spara in pengar på. Efter att FN:s barnkonvention blev lag i Sverige 1 januari 2020 har Celiakiförbundet lyft problemet med att subventionen inte omfattar alla barn med celiaki, till Socialdepartementet och berörda myndigheter. Vi ser det som självklart att alla länder som har antagit FN:s barnkonvention ska dra gränsen vid 18 år. Och det bör ju så klart gälla även barn med celiaki. Vi arbetar för att alla barn ska få glutenfria varor på recept, och i slutändan att alla med celiaki ska få en subvention för den fördyrade kosten. Men att barn ska behandlas olika beroende på i vilken region de bor kan inte vara rätt. Jag vill uppmana alla som har barn mellan 16 och 18 och som inte får subventionen att kontakta er region och fråga varför barn med celiaki inte omfattas av FN:s barnkonvention. Be dem gärna redogöra för varför era barn inte längre är barn. Själv kommer jag fortsätta att arbeta med denna fråga, men ju fler håll kraven ställs ifrån, desto bättre!

CeliakiForum 4 2020