Ansök om bidrag eller subvention från din region

I Sverige har alla barn under 16 år med celiaki enligt lag rätt till Livsmedelsanvisning, vilket innebär livsmedel utskrivna på recept av läkare, vilket i praktiken ofta delegeras till en dietist. Men, i verkligheten har många av landets regioner valt att begränsa eller helt ta bort denna rättighet, trots att det inte är en fråga regionerna har beslutanderätt i.

Livsmedelsanvisningen är en lagstadgad rättighet

Enligt § 20 i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och §§ 6 & 7 i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. har barn under 16 år med celiaki i Sverige rätt till förskrivning av glutenfria livsmedel på så kallad Livsmedelsanvisning. De produkter som kan förskrivas finns på en lista som Läkemedelsverket ansvarar för att uppdatera några gånger per år, där tillverkarna av glutenfria produkter själva får registrera sina produkter så att de skrivs upp på listan. Länk till listan.

Många regioner bryter mot lagen

Trots bestämmelserna i lagen som Sveriges riksdag beslutat, har många regioner valt att ”kringgå lagen”, eller enklare uttryckt, bryta mot lagen, och vägrar låta läkarna skriva ut glutenfria livsmedel på Livsmedelsanvisning från listan som Läkemedelsverket uppdaterar.

Värdet på livsmedelsanvisningen är ca 5000 kr per år och barn och syftet är att minska på merkostnaden, som alltså är högre än 5000 kr per år och barn. Det finns dock inga offentliga siffror på den totala merkostnaden, så det vi vet är att den är minst 5000 kr per år för barn under 16 år.

Begränsade listor

Vissa regioner, som Stockholm och Kalmar har dock valt att i stället för att använda listan som Läkemedelsverket ansvarar för, bryta mot lagen och skriva ihop en egen lista med färre produkter. Det gör att värdet på livsmedelsanvisningen sjunker rejält samtidigt som de begränsade listorna ofta har produkter med sämre näringsvärde än det som finns på Läkemedelsverkets lista, som alltså är den lista som ska användas.

Det är svårt att göra exakta beräkningar på hur mycket värdet av subventionen sjunker, men enligt dietister som arbetar i de regioner där begränsade listor tagits fram har de nu svårt att skriva ut näringsriktiga och nyttiga glutenfria livsmedel, då de nya listorna som tagits fram har för få, och för dåliga produkter.

Kontantbidrag istället för lista

Andra regioner har gått över till ett kontantbidrag, som inte heller motsvarar de ca 5000 kronorna per år som Livsmedelsanvisningen ska vara värd. De vägrar samtidigt att skriva ut recept på livsmedelsanvisning, trots den lagstadgade rätten.

Region Halland och Västra Götaland ger enligt den information vi har fått som högst ett bidrag på 2 400 kr per år och Region Jönköping ger ett bidrag på som högst 3000 kr per år. En bra bit ifrån de 5000 kronor som livsmedelsanvisningen, baserad på listan från Läkemedelsverket, är värd.

Regionernas beslut och agerande innebär att många familjer med barn under 16 år med celiaki i dagsläget blir lurade på pengar av regionerna, då regionerna väljer att aktivt bryta mot lagen för att kroniskt sjuka barn inte ska få den hjälp de behöver och har rätt till.

Ansök om bidrag i din region

Ansök om det stöd som just din region erbjuder, så snart du kan. Googla på exempelvis gluten, celiaki, bidrag, subvention och din regions namn, eller ring regionens växel för mer information.

Du som bor i en region som väljer att bryta mot lagen för att ditt barn inte ska få ta del av sin lagstadgade rätt, begär ändå livsmedelsanvisning enligt Läkemedelsverkets lista, och kontakta [email protected] om du blir nekad.

Här kan du läsa mer om merkostnadsersättning: www.celiaki.se/leva-med-celiaki/merkostnadsersattning

Om du enligt regionen inte har rätt till subvention eller bidrag

Får du besked från regionen där du bor att du inte har rätt till något stöd i form av bidrag eller livsmedel på recept, oavsett vilken hur gammal du är, kontakta gärna politikerna i din region och fråga varför du inte får något stöd från dem? Hur har de resonerat?

Ibland behöver politiker få tydliga frågor där de behöver tänka till, för att förstå vad deras beslut innebär. Kontakta gärna [email protected] för mer vägledning.