Rutin för rapportering av föreningens verksamhet och ekonomi

Vi lever i en tid med ökade krav och förväntningar på öppenhet, kontroll och återrapportering från staten som bidragsgivare, utomstående organisationer och allmänhet. Svenska Celiakiförbundet måste uppfylla dessa krav.

Svenska Celiakiförbundet söker årligen statsbidrag för förbundets verksamhet. Förbundet innehar ett 90-konto för insamling till forskningsfond. Detta innebär att förbundet kontrolleras och ska ha en transparent verksamhet. Det ska vara tydligt för alla som vill veta vart pengarna i förbundet används till och att de ger medlemsnytta för SCFs medlemmar. Vare sig man är enskild medlem eller representant för myndighet eller kontrollorganisation ska man kunna se hur pengarna använts.

Av detta skäl ber vi er fylla i bifogade rapportpaket i Excel för återrapportering från läns- och lokalföreningar för att redovisa er ekonomi och verksamhet. Återrapporteringens syfte att skapa en så enkel och effektiv lösning som möjligt både för att rapportera samt för uppföljning. Samtliga läns- och lokalföreningar har fått samma rapportpaket och krav på återrapportering.

Rapportpaket förening_för 2016

Det finns en kort instruktion i dokumentet om hur rapportpaketet skall fyllas i. Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er till:

Britta Nilsson Lundmark, Förbundsordförande,
[email protected], 070-265 44 72
När rapportpaketet är ifyllt, så skicka det som bifogad fil i ett mejl till [email protected]
senast den 15 april.

OBS! Datumet är ändrat för 2017. Era handlingar ligger till underlag för om er förening har rätt att skicka ombud till stämman så vi måste hinna ta dela av allt underlag.

OBS! När ni återsänder ifyllt rapportpaket så ska även nedanstående dokument bifogas. Samtliga dokument (utom förtroendemannalistan) ska vara undertecknade.

  • Röstlängd från senaste årsstämma där varje röstberättigad deltagare skriver sin namnteckning
  • Senaste årsredovisning/årsbokslut/bankutdrag/föreningens ekonomiska ställning
  • Senaste revisionsberättelse, underskriven
  • Senaste verksamhetsberättelse, underskriven av samtliga i styrelsen
  • Verksamhetsplan 2017
  • Budget 2017
  • Senaste årsmötesprotokollet 2017, underskrivet
  • Protokollet från konstitueringen av styrelsen 2017, underskrivet
  • Ekonomisk redovisning om aktiviteter under året
  • Ifylld förtroendmannalista 2017

Med vänliga hälsningar å förbundsstyrelsens vägnar

Britta Nilsson Lundmark, Förbundsordförande SCF