Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2008 beviljat anslag till tre forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Lotta Elmér

Har 2008 blivit beviljad 20 000 kr från fonden för projektet ”Probiotikans roll vid celiaki”.
Man vet sedan tidigare att probiotika (vanligen mjölksyra bakterier) har en positiv inverkan på människors hälsa; den skyddar bland annat mot ”onda” bakterier. Varför probiotikan har denna positiva effekt är ännu okänt. Mekanismerna bakom probiotikans positiva effekter är ännu ej helt kartlagda.
– Jag vill titta på vad som händer med de vita blodkropparna när man tillsätter probiotika dels hos de med celiaki, dels hos friska. Man gör detta in vitro, det vill säga i provrör, och jag ska titta på cytokinuttrycket, berättar Lotta Elmér.
Lotta Elmér ska även undersöka om probiotika kan ge en skyddande effekt på tarmen under provokation med gluten.

Agneta Hörnell

Vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet, leder delprojektet ”ETICS-kost. Matvanor hos barn som screenats för celiaki.” Projektet har 2008 blivit beviljad 40 000 kr av Forskningsfonden. De barn som lämnar positiva blodprov i studien samt fyra kontroller per fall ska få fylla i en kostenkät. ­ Vi kommer att studera både näringsintag, och intag av gluteninnehållande livsmedel mer specifikt. Dessutom kommer vi att titta på om, och i så fall hur matvanorna förändras efter diagnos. Byter man ”bara” till glutenfria produkter och fortsätter med samma matvanor, eller sker det även andra förändringar, säger Agneta Hörnell. Man kommer också att jämföra resultaten mellan de två årskullar som ska screenas (barn födda 1993 respektive 1997) för att bedöma om intaget av gluteninnehållande livsmedel kan ha påverkat eventuella skillnader i antalet celiakifall.

Jonas F. Ludvigsson

Ska tillsammans med doc Olof Akre och Ass.prof Lorenzo Richiardi undersöka sambandet mellan infertilitet/barnlöshet och celiaki, och har 2008 blivit beviljad 40 000 kr i bidrag från forskningsfonden.
– Vi tror att en odiagnostiserad celiaki ökar risken för barnlöshet hos både kvinnor och män, säger Jonas F. Ludvigsson.
Om det nu visar sig att det finns ett samband mellan odiagnostiserad celiaki och barnlöshet kan man framöver leta efter celiaki hos personer som drabbats av infertilitet.


Läs mer om celiaki på 1177

Läs mer om beviljade forskningsansökningar här