Hopp om Celiakicentrum i Stockholm

Petra Larsson (s) vill att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm utreder om det är möjligt att införa ett centrum för celiakivård.

Text Jenny Ryltenius

Hopp om Celiakicentrum i Stockholm

I Malmö finns idag ett särskilt centrum för celiakivård där även forskning om celiaki bedrivs. Nyligen kom ett förslag om Region Stockholm kanske borde gå samma väg.

Motionen lämnades in i december 2020 och det är oklart när den kommer att tas upp för beslut. Det kan, enligt motionären, Petra Larsson (s) ta upp mot ett år.

I motionen hänvisas till en undersökning som Celiakiförbundet har gjort där det framgår att över 70 procent av alla vuxna har besvär i två år innan diagnosen ställs och för runt hälften är väntan på diagnos över sex år.

Petra Larsson menar att de behövs ett kompetenslyft vad gäller celiaki i primärvården och att man bör göra en ”större genomlysning av vården för patienter med celiaki”.

–      Det första steget måste vara att öka kompetensen på vårdcentralerna och därefter se över hur hela vårdkedjan för personer med celiaki ser ut och kan utvecklas, säger Petra Larsson.

De tre att-satserna i motionen är; ”ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra ett kompetenslyft om celiaki i primärvården”, ”ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga vården för celiaki” samt ”möjligheten till att införa ett centrum för celiakivård utreds.”

–      Vi vill utreda om ett centrum är det bästa sättet att stärka vården. Exakt hur det ska se ut och när det ska vara klart måste utredas av professionen med stöd av bland annat Celiakiförbundet, säger Petra Larsson.