Celiakiförbundet

Årsmöte 10 mars

Händelsen äger rum: 2024-03-10

 

Kallelse till
Celiakiföreningen Sörmlands årsmöte 2024

Dag: 10/3–2024

Tid: kl. 11:00 – 14:00

Plats: Celiakiföreningen Sörmlands lokal i Flen, Brogetorpsvägen, 642 33 Flen

Det kommer bjudas på lättare lunchförtäring.

Handlingar inför årsmötet kommer finnas på vår hemsida senast två veckor innan mötet: https://www.celiaki.se/foreningar/sodermanlands-lan/

Anmälan senast den 25/2–2024*

Anmälan sker till [email protected]

Meddela namn, medlemsnummer samt andra allergier och Specialkost.

*Om anmälan ej sker innan den 25/2–2024 så kan vi inte utlova en lättare lunchförtäring.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

 

Dagordning vid årsmötet

1/ Årsmötets öppnande 
2/Val av årsmötesfunktionärer Ordförande Sekreterare Två protokolljusterare tillika rösträknare 
3/ Fastställande av röstlängd 
4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna 
5/ Godkännande av dagordning 
6/ Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning 
7/ Revisorernas berättelse 
8/ Fastställande av resultat- och balansräkningar 
9/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10/ Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda 
11/ Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen. 
12/ Behandling av motioner 
13/ Behandling av styrelsens och revisorernas förslag 
14/ Fastställande av verksamhetsplan 
15/ Fastställande av budget 
16/ Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång. 
Ordförande (2 år) Kassör (2 år) Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång Ev. suppleanter 
17/ Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år) 
18/ Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte 
19/ Eventuella övriga val 
20/ Övriga frågor 
21/ Årsmötets avslutande