Celiakiförbundet

Kallelse till årsmöte

Händelsen äger rum: 2024-03-03

Hej medlem
Välkommen på Årsmöte den 3 mars, vi träffas på Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7 Jönköping!

Vi börjar 12.30 med lunch för att sen ha sedvanliga årsmötesförhandlingar
Har du/ Ni förslag eller vill bidrag med nya idéer hör gärna av er i förväg med ett mejl till [email protected]

Hoppas vi ses den 3 mars klockan 12.30

OB S! Anmälan görs till Pillan 0736796032

Förslag till dagordning vid årsmötet

1/ Årsmötets öppnande

2/ Val av årsmötesfunktionärer

Ordförande

Sekreterare

Två protokolljusterare tillika rösträknare

3/ Fastställande av röstlängd

4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

5/ Godkännande av dagordning

6/ Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning

7/ Revisorernas berättelse

8/ Fastställande av resultat- och balansräkningar

9/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10/ Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda

11/ Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.

12/ Behandling av motioner

13/ Behandling av styrelsens och revisorernas förslag

14/ Fastställande av verksamhetsplan

15/ Fastställande av budget

16/ Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång.

Ordförande (2 år)

Kassör (2 år)

Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång

Ev. suppleanter

17/ Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år)

18/ Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte

19/ Eventuella övriga val

20/ Övriga frågor