Översyn av lagstiftningen bakom Livsmedelsanvisningen

Sveriges Regering gav den 1 juli i år i uppdrag till den särskilda utredaren Jenny Wennhall, som till vardags arbetar som rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, att göra en översyn av regelverket för subventionering av livsmedel till barn med bland annat celiaki. Uppdraget ska redovisas till regeringen sista augusti 2023.

Livsmedelsanvisningen grundar sig i paragraf 20 i Läkemedelsförmånslagen, och enligt den har barn under 16 år rätt att få vissa livsmedel utskrivna på recept av läkare. Barn med celiaki omfattas av denna lagstiftning, och glutenfria varor får skrivas ut till barn med celiaki under 16 år.

Det nuvarande systemet

Det nuvarande systemet påminner till mångt och mycket om det system som fanns redan under 70-talet, och regelverket skulle bland annat ha setts över efter att Sverige gick med i EU. Då fick en hel rad lagar skrivas om för att anpassas till EU, men dåvarande utredningar och styrande politiker beslutade att just livsmedelsanvisningen skulle få stå kvar i ungefär samma lydelse som tidigare, men att den skulle utredas snart, då bland annat åldersgränsen på 16 år ansågs förlegad och borde höjas till 18.

Det tog över 20 år innan ”snart” äntligen kom, och nu är frågan vad som kommer att hända med Livsmedelsanvisningen framöver.

Regionerna, som är de som i dagsläget hanterar subventionen, har genom sin och kommunernas samarbetsorganisation SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har under flera års tid arbetat för att subventionen ska tas bort, och flyttas till exempelvis Försäkringskassan, som regionerna anser ska hantera bidrag.

Det handlar inte bara om pengar

Svenska Celiakiförbundet ser dock inte Livsmedelsanvisningen som endast en pengafråga, utan att det även handlar om regelbunden kontakt med dietist, och möjlighet att behålla kontakt med vården för en patientgrupp som ofta får klara sig själva, på gott och på ont. Även vi har fört samtal med ansvariga på bland annat Socialdepartementet om denna fråga.

Vi kommer under kommande år att både aktivt engagera oss i, och bevaka frågan, och säkerställa att våra medlemmars hälsa och ekonomi kommer att vara viktiga faktorer för en ny lagstiftning.

En viktig fråga för lagstiftningen i nuvarande modell är ju merkostnaden för den glutenfria kosten, och där saknas i stort kunskap. Regionerna och Försäkringskassan använder sig av både felaktiga och utdaterade siffror, men i dagsläget finns dessvärre inget bättre.

Du får gärna hjälpa oss med att få lite bättre koll på merkostnaden genom att plocka fram ett eller flera kvitton från matinköp och fylla i en kort enkät: Länk till mer information och enkät