Celiakiförbundet

Årsmöte – 7 mars, Årstiderna i Kockska huset i Malmö

Händelsen äger rum: 2017-03-07

Tisdagen den 7 mars kommer vi att ha årsmöte på Årstiderna i Kockska huset i Malmö, Frans Suellsgatan 3.

Mötet startar 18:00 med lättare förtäring.

Anmälan till mötet görs senast två veckor innan d.v.s. den 21 februari.

Maila in ditt namn, medlemsnummer och allergi/intolerans till [email protected] skriv ”Anmälan årsmöte 2017” i ämnesraden. Eller kontakta Mia Rylander på telefon 040-12 14 20. Handlingar till årsmötet kommer finnas tillgängliga via hemsidan senast två veckor innan mötet.

Handlingar till årsmötet:
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsplan
Resultatbudget
Revisionsberättelse

DAGORDNING ÅRSMÖTET 2017
§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av årsmötesfunktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
§3. Två protokolljusterare tillika rösträknare
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
§6. Godkännande av dagordning
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
§8. Revisorernas berättelse
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
§11. Behandling av motioner
§12. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
§14. Val av styrelse (ordförande/kassör väljs växelvis)
a. Omval: Kassör (2 år)
b. Omval: Ordinarie ledamot (2 år)
c. Omval: Ordinarie ledamot (2 år)
d. Nyval: Ordinarie ledamot (1 år)
e. Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
f. Val av valberedningskommitté för val till nästa ordinarie årsmöte 2018
g. Eventuella övriga val
§15. Övriga frågor
§16. Årsmötets avslutande