Celiakiförbundet

Årsmöte Celiakiföreningen i Göteborg onsdag 8 mars

Händelsen äger rum: 2023-03-08

Hej!

Jag vill hälsa alla medlemmar välkomna att delta på föreningens årsmöte den 8 mars 2023. Föreningen bjuder i samband med detta på smörgåstårta. Närmare detaljer om årsmötet och hur man anmäler sig ser ni nedan. Jag önskar er alla en god fortsättning på 2023!

Varma hälsningar

Caroline Sundgren

ordförande, Celiakiföreningen i Göteborg med omnejd

Information inför Årsmöte

Varje medlem i föreningen har rätt att lämna in motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig och vara inlämnad till styrelsen senast den 1 februari.

Medlemmar har rätt att nominera förslag på personer till styrelseledamöter, revisorer eller medlemmar av valberedningen. Nominering till val på årsmötet ska vara inlämnad till valberedningen senast 1 februari året före ordinarie årsmöte och den nominerade ska dessförinnan vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Årsmöte

Välkommen till Celiakiföreningen i Göteborg med omnejds årsmöte onsdagen den 8 mars 2023 på Dalheimers hus (lokalen Karl Johan), Slottsskogsgatan 12.

Vi startar årsmötet kl. 18.00

– alla årsmöteshandlingar inklusive dagordning kommer att mejlas till anmälda medlemmar.

Från kl. 17.30 bjuder föreningen på smörgåstårta.

Anmäl er senast den 20 februari i första hand med e-post till [email protected]

och i andra hand med sms till Besida Huremovic på telefon 0704-305782.

Ovanstående inbjudan gäller endast vuxna medlemmar. Vi har max 30 platser. Kom ihåg att uppge namn på samtliga man anmäler, samtligas medlemsnummer och ev. intoleranser.

Välkomna!

 

Förslag till dagordning vid årsmötet 2023-03-08

Lokalen Karl Johan, Dalheimers hus Slottsskogsgatan 12

 

1/ Årsmötets öppnande

2/ Val av årsmötesfunktionärer

Ordförande

Sekreterare

Två protokolljusterare tillika rösträknare

3/ Fastställande av röstlängd

4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

5/ Godkännande av dagordning

6/ Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning

7/ Revisorernas berättelse

8/ Fastställande av resultat- och balansräkningar

9/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10/ Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda

11/ Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.

12/ Behandling av motioner

13/ Behandling av styrelsens och revisorernas förslag

14/ Fastställande av verksamhetsplan

15/ Fastställande av budget

16/ Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång.

Ordförande (2 år)

Kassör (2 år)

Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång

Ev. suppleanter

17/ Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år)

18/ Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte

19/ Eventuella övriga val

20/ Övriga frågor

21/ Årsmötets avslutande