Celiakiförbundet

Kallelse till årsmöte för Celiakiföreningen i Dalarnas län

Händelsen äger rum: 2024-01-14

Kallelse till årsmöte för Celiakiföreningen i Dalarnas län 

 

Hej. 

Celiakiföreningen i Dalarna har varit vilande det senaste året, men nu hoppas vi att föreningen kan bli aktiv igen. Vi hoppas att du kan och vill vara med på föreningens årsmöte. 

Känner du att du vill engagera dig i föreningen, eller om du har frågor kring vad det kan innebära att engagera sig, mejla [email protected] eller [email protected]

Att ha aktiva föreningar i hela landet är ett viktigt mål för Svenska Celiakiförbundet. Det är kul att vara engagerad i en styrelse och föreningen har goda ekonomiska förutsättningar att arbeta med medlemsnytta och alla aktiviteter som innefattas. Man kan också anmäla intresse om att vilja ansvara för lokala aktiviteter samt andra uppdrag som inte innefattar ett styrelseuppdrag. Glöm inte det! 

Vi ser fram emot att kunna få en aktiv förening i Dalarna igen. Det är efterfrågat av många medlemmar! 

Datum: Söndag 14 januari 2024 

Tid: 13.15-14.30, lunch serveras klockan 12.30 

Plats: Stadshotellet Hedemora, Stora Torget 

 

Anmälan senast 2024-01-03 här 

Från Celiakiförbundets kansli, kommer Generalsekreterare Magnus Filipsson, kommunikatör Sofie Ödling, samt administratör Katarina Verbeet, att finnas på plats för att informera och svara på frågor.  

Innan årsmötet börjas, serveras gluten- och laktosfri lunch. Övrig specialkost skriver du i anmälningsformuläret. 

Förslag till dagordning vid årsmötet  

1/ Årsmötets öppnande 

2/ Val av årsmötesfunktionärer 

Ordförande 

Sekreterare 

Två protokolljusterare tillika rösträknare  

3/ Fastställande av röstlängd 

4/ Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna  

5/ Godkännande av dagordning 

6/ Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning 

7/ Revisorernas berättelse 

8/ Fastställande av resultat- och balansräkningar  

9/ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10/ Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda  

11/ Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.  

12/ Behandling av motioner 

13/ Behandling av styrelsens och revisorernas förslag  

14/ Fastställande av verksamhetsplan 

15/ Fastställande av budget 

16/ Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång. 

Ordförande (2 år) 

Kassör (2 år) 

Övriga ledamöter (2 år) som väljs med växelvis avgång 

Ev. suppleanter 

17/ Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år) 

18/ Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte  

19/ Eventuella övriga val 

20/ Övriga frågor 

21/ Årsmötets avslutande 

 Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan senast 14 dagar innan årsmötet.

Välkommen! 

Magnus Filipsson
Generalsekreterare