Celiakiförbundet

Årsmöte 2016, tisdagen den 8 mars i Helsingborg

2016-01-27

Tisdagen den 8:e mars kommer vi ha årsmöte i Helsingborg i DHS:s lokaler på Kurirgatan 1, Ringstorp.

Mötet startar 18:00 med pizza.

Anmälan till mötet görs senast den 28:e februari.

Maila in ditt namn, medlemsnummer och allergi/intolerans till [email protected] skriv ”Anmälan årsmöte 2016” i ämnesraden eller kontakta Mia Rylander 040-121420.

Handlingar till årsmötet:
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsplan
Resultatbudget

 

DAGORDNING ÅRSMÖTET 2016

§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av årsmötesfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare
§3. Två protokolljusterare tillika rösträknare
§4. Fastställande av röstlängd
§5. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
§6. Godkännande av dagordning
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
§8. Revisorernas berättelse
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
§11. Behandling av motioner
§12. Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
§13. Fastställande av verksamhetsplan och budget
§14. Val av styrelse (ordförande/kassör väljs växelvis)
a. Nyval: Ordförande (2 år)
b. Nyval: Ordinarie ledamot (2 år)
c. Nyval: Ersättare (1 år)
d. Val av två revisorer och en ersättare (1 år)
e. Val av valberedningskommitté för val till nästa ordinarie årsmöte 2017
f. Eventuella övriga val
§15. Övriga frågor
§16. Årsmötets avslutande