Celiakiförbundet

Motion och nominering – till årsmötet i Celiakiföreningen Stockholm 12 mars 2024

2024-01-17

Motion och nominering – såhär skriver du

Alla fysiska medlemmar har rätt lämna in motioner till föreningens årsmöte

OBS! Medlem är den som betalat medlemsavgift till förbundet för aktuellt år.

Motioner till Ordinarie årsmöte ska vara lämnad till föreningen senast den 1 februari.

Skicka motioner via e-post till föreningens e-postadress. 
[email protected]

En motion ska vara uppbyggd enligt följande:

  • Datum, ort
  • Rubrik
  • Inledning
  • Motivering till beslut
  • Förslag på beslut:

Jag/vi föreslår årsmötet besluta att …

  • Avsändare
  • Kontaktuppgifter

Så här står det i stadgarna:

  • Motioner

Varje medlem i Föreningen har rätt att lämna in motion till årsmötet. Motion ska vara skriftlig och vara inlämnad till styrelsen senast den 1 februari.

  • Rösträtt, yttrande- och närvarorätt på årsmötet

Varje närvarande medlem, både huvud- och familjemedlem, har rösträtt. Dock har inte juridisk person rösträtt. Varje medlem har en (1) röst.

Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

Rätt att närvara vid, yttra sig och lämna förslag till årsmötet har förutom medlemmarna och styrelsen, föreningens revisorer, samt ledamöterna av valberedningen, ledamot av Förbundets förbundsstyrelse och Förbundets generalsekreterare.

Nominering till föreningens styrelse:

Fysiska medlemmar har rätt att nominera förslag på personer till styrelseledamöter, revisorer eller medlemmar av valberedningen.

Nominering till val på årsmötet ska vara inlämnad till valberedningen senast 1 februari året för ordinarie årsmöte och den nominerade ska dessförinnan vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.

Valberedningen får lämna egna förslag även efter den 1 februari. Den som nomineras ska dessförinnan vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.