Celiakiförbundet

Årsmöte 9 mars 2021- Celiakiföreningen Sthlm län

Händelsen äger rum: 2021-03-09

Varmt välkommen att delta på årsmötet den 9 mars kl. 18.00

I år blir mötet digitalt på grund av Covid-19. Meddela oss senast måndagen den 3 mars 2021 om du vill delta. Anmälan görs via e-post [email protected] och ska innehålla namn, medlemsnummer samt mailen du vill att vi skickar den digitala mötesbokningen till.

När:  Tisdagen den 9 mars 2021, kl. 18:00
Plats:  Digitalt via Teams (vi skickar dig en möteslänk)
Anmälan/inbjudan: Föranmäl dig till [email protected]

OBS! Du måste vara medlem för att få närvara på årsmötet. Om du är osäker på om du är medlem eller ej kan du skriva ett mejl till [email protected] 

Instruktioner för det digitala mötet och länk för att ansluta skickas ut någon dag före mötet.

Årsmöteshandlingar

Förslag till dagordning
§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av årsmötesfunktionärer

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare

§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna
§5 Godkännande av dagordning
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och framläggande av bokslut/årsbokslut/årsredovisning
§7 Revisorernas berättelse
§8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Fastställande av eventuella arvoden till förtroendevalda
§11 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och valberedningen.
§12 Behandling av motioner
§13 Behandling av styrelsens och revisorernas förslag
§14 Fastställande av verksamhetsplan
§15 Fastställande av budget
§16 Val av styrelse – där ordförande och kassör väljs med växelvis avgång

a) Ordförande, (omval 2 år)
b) Sekreterare, (Omval 2 år)
c) Övriga ledamöter, 2 år – som väljs med växelvis avgång

§17 Val av två revisorer med eller utan en suppleant (1 år)
§18 Val av valberedning, för valen till nästa ordinarie årsmöte
§19 Eventuella övriga val
§20 Övriga frågor
§21 Årsmötets avslutande

 

Hjärtligt välkommen önskar vi i styrelsen!

Hans.H, Katarina.V, Ulrika.M, Sanna.K,  Thomas.A, Ulrika.Å